https://www.patreon.com/posts/ji-qiao-he-da-da-89747251

字幕🔥2023-2024 股災到? 3大原因 3大對策😍 Patreon優先

下年2024美大選了! 好多人講大選年, 股市不會太差, 我睇左過去歷史發覺2000到2020年大選年(4年一次) 只有2004年係升, 其他都不好景.  另外我都做了少少研究

1 債息倒掛

2 PE高

3 減息週期

4 大選年

是否會發生, 無人知, 做好兩手準備吧! 影片內容:

https://www.patreon.com/posts/zi-mu-2023-2024-89747172

極巧合? 大選年 大股災?2023-2024 股災到?